ประชุม/สัมมนา

The Key Findings of UNCTAD World Investment Report (WIR) 2021: the Post-COVID Challenges in the Asia-Pacific Region

การจัดกิจกรรมเผยแพร่รายงาน UNCTAD World Investment Report (WIR) 2021 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่าสุดของโลกเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ สำหรับรายงาน WIR ในปี 2021 นี้ จะเป็นประเด็นของการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน (Investing in Sustainable Recovery) เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มบทบาทของทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศกำลังพัฒนาในการดำเนินกิจการให้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นองค์รวมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับอังค์ถัด และมีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและ งานวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรต่าง ๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรม The Key Findings of UNCTAD World Investment Report (WIR) 2021: the Post-COVID Challenges in the Asia-Pacific Region เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการลงทุนของโลก รวมทั้งจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายด้านการลงทุนของประเทศไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนภายใน 30 มิถุนายน 2564 นี้

The Key Findings of UNCTAD World Investment Report (WIR) 2021: the Post-COVID Challenges in the Asia-Pacific Region

calendar 1 กรกฎาคม 2564

time 14:00 - 15:00 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 1137

calendar - 1 กรกฎาคม 2564

time 14:00 - 15:00 น.

loation Online

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

0 2215 1894

https://www.itd.or.th

Top