อบรม

Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และองค์การการค้าโลก (WTO) ได้มีกำหนดการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติระดับภูมิภาค เรื่อง Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ณ ห้อง CM2 ชั้น 4 โรงแรม Novotel Bangkok Siam Square โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทูตพาณิชย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ให้มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างภาครัฐในฐานะผู้เจรจา กำกับนโยบาย และภาคเอกชนในฐานะนักเจรจา ผู้นำกฎระเบียบ และช่องทางต่าง ๆ ไปใช้ โดยการส่งผ่านถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจร่วมกัน ในมิติของการค้าพร้อมประโยชน์สิทธิต่างๆ จนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ สร้างความเข้าใจด้านนโยบายการค้า เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางการค้าของแต่ละประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/dtghXMbhho4syCLF7 หรือสแกน

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล tanyanun@itd.or.th และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ shorturl.at/ozCH8 หรือสแกน

 

Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations

calendar 25 - 29 เมษายน 2565

time 09:00 - 16:30 น.

loation Novotel Bangkok On Siam Square Hotel

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 2446

calendar 25 - - 29 เมษายน 2565

time 09:00 - 16:30 น.

loation Novotel Bangkok On Siam Square Hotel

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Top