อบรม

การฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “Advanced Program on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations”

 

 

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. มีกำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับการทูตเชิงพาณิชย์และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Advanced Program on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องทองหล่อ  ชั้น ๔ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศโดยอาศัยแนวทางการทูตเชิงพาณิชย์ เสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในการนำนโยบายด้านการค้าการลงทุนไปใช้ในการเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต รวมทั้งสร้างเครือข่ายนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างภาครัฐในฐานะผู้เจรจาและกำกับนโยบาย และภาคเอกชนในฐานะ ผู้ใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ โดยผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจร่วมกัน ในมิติของการค้าและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจแนวทางการกำหนดนโยบายการค้า เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางการค้าของแต่ละประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

กำหนดจัดการจัดฝึกอบรม

วันที่: ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เวลา:  ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สถานที่ฝึกอบรม: ณ ห้องทองหล่อ  ชั้น ๔ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร (แผนที่)

รายละเอียดเพิ่มเติม:     

  • ค่าฝึกอบรม: 22,990 บาทสุทธิต่อท่าน
  • กำหนดเวลาการชำระเงิน: 25 เมษายน พ.ศ. 2567

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่ คุณวิมลลักษณ์ วาณิชพราหมณ์ Email: vimollak@itd.or.th หรือโทร +66 93 5364654

 

ท่านสามารถลงทะเบียนและพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการสแกน QR Code

 

การฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “Advanced Program on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations”

calendar 10 - 14 มิถุนายน 2567

time 08:00 - 17:00 น.

loation Eastin Grand Hotel Phayathai

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 982

calendar 10 - - 14 มิถุนายน 2567

time 08:00 - 17:00 น.

loation Eastin Grand Hotel Phayathai

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top