อบรม

Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก และ ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ มีกำหนดการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องจามจุรี ๑ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศโดยอาศัยแนวทางการทูตเชิงพาณิชย์ เสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีให้แก่นักเจรจายุคใหม่ในการนำนโยบายด้านการค้าการลงทุนไปใช้ในการเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต รวมทั้งสร้างเครือข่ายนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างภาครัฐในฐานะผู้เจรจาและกำกับนโยบาย และภาคเอกชนในฐานะ ผู้ใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ โดยผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจร่วมกัน ในมิติของการค้าและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจแนวทางการกำหนดนโยบายการค้า เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางการค้าของแต่ละประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ :             ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

สถานที่ :          ณ ห้องจามจุรี ๑ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

 

***สำหรับผู้ที่ได้รับเรียนเชิญเท่านั้น (By invitation only)***

Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations

calendar 26 - 28 เมษายน 2566

time 08:00 - 17:00 น.

loation Pathumwan Princess Hotel, Bangkok

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 456

calendar 26 - - 28 เมษายน 2566

time 08:00 - 17:00 น.

loation Pathumwan Princess Hotel, Bangkok

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

0 2215 1894

https://www.itd.or.th

เอกสารดาวน์โหลด

Top