เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 481 facebook twitter mail

E-commerce in India and Japan

เกี่ยวกับเอกสาร

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สถาบันได้จัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี 2564” (Trade and Development Regional Forum 2021) ภายใต้แนวคิด “Recharging Asia: Inclusive Growth and Sustainable Development amidst Post Pandemic World” เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และบุคคลทั่วไปได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการปรับตัวของภูมิภาคเอเชียภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เสร็จสิ้น เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ทั้งในทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนาฯ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ยังได้นำเสนอรายงาน 5 หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ 1) BCG Model: Fostering Sustainable Development in Thai Economy 2) COVID-19 and Disruption in Supply Chains: Case study of Asia-Pacific Region 3) E-commerce in India and Japan 4) The consequences of the COVID-19 pandemic to unlocking the potential Aid for eTrade in Laos 5) Thailand’s International Investment Agreements: Moving Towards A More Balanced Investment Protection Regime? การเติบโตของ E-commerce ก่อให้เกิดทั้งผลกระทบเชิงบวก เช่น การลดช่องว่างของค่าแรง และผลกระทบเชิงลบ เช่น การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

รายงาน “E-commerce in India and Japan” ศึกษาความเป็นมาของ E-commerce ในสองกรณีศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศอินเดีย และประเทศญี่ปุ่น การศึกษานี้สำรวจอำนาจทางตลาดที่เกิดขึ้นในสองประเทศ ความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งต่อผู้ค้าและผู้บริโภค และบทเรียนที่นำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 481 facebook twitter mail
Top