รายงานวิจัย
view 295 facebook twitter mail

การค้าชายแดน (ภาคตะวันตก)

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของโครงการศึกษาเรื่อง “การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ รวมถึงการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ระหว่างคณะผู้วิจัย และผู้แทนจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจากพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำเภอเมืองและอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงผู้บริหารภาคจากกรมศุลกากรและฝ่ายความมั่นคง ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำให้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก จากนั้นคณะผู้วิจัยได้นา มารวบรวม วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบรูณ์ในการนำเสนอแนวทางและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี้ ปีที่พิมพ์ : 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 295 facebook twitter mail
Top