เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 450 facebook twitter mail

The consequences of the COVID-19 pandemic to unlocking the potential Aid for eTrade in Laos

เกี่ยวกับเอกสาร

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สถาบันได้จัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี 2564” (Trade and Development Regional Forum 2021) ภายใต้แนวคิด “Recharging Asia: Inclusive Growth and Sustainable Development amidst Post Pandemic World” เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และบุคคลทั่วไปได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการปรับตัวของภูมิภาคเอเชียภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เสร็จสิ้น เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ทั้งในทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนาฯ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ยังได้นำเสนอรายงาน 5 หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ 1) BCG Model: Fostering Sustainable Development in Thai Economy 2) COVID-19 and Disruption in Supply Chains: Case study of Asia-Pacific Region 3) E-commerce in India and Japan 4) The consequences of the COVID-19 pandemic to unlocking the potential Aid for eTrade in Laos 5) Thailand’s International Investment Agreements: Moving Towards A More Balanced Investment Protection Regime?

รายงาน “The consequences of the COVID-19 pandemic to unlocking the potential Aid for eTrade in Laos” ได้ศึกษาสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของการค้าที่เกี่ยวข้องกับ E-commerce และรูปแบบการซื้อ-ขายของคนลาวผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก รายงานได้ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลสปป.ลาวควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ E-commerce เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภค ควรพัฒนากฎหมายด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และศึกษาความเป็นไปได้ที่จะดำเนินความร่วมมือด้านการสร้าง E-commerce Platform ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top