Hot News

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบัน

visibility 431 facebook twitter mail

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวฺฒิด้านการค้าและการพัฒนา ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำผลสรุปจากที่ประชุมมาวิเคราะห์ประเด็นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบัน โดยมีนางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม และนายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายปี 2566 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ต่อที่ประชุม

Top