ประชุม/สัมมนา

งานสัมมนา “Opening green windows: Technological opportunities for a low-carbon world in Asia and the Pacific”

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) มีกำหนดจัดการสัมมนา หัวข้อ “Opening green windows: Technological opportunities for a low-carbon world in Asia and the Pacific” โดยเป็นการสัมมนาในรูปแบบผสมผสาน (hybrid seminar) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Meeting Room A ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานเรื่อง Technology and Innovation Report 2023 ของ UNCTAD และเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญภายใต้บริบทของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะจากรายงานดังกล่าว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีแนวหน้า (frontier technologies) ในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วม Onsite

สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วม Online

 

งานสัมมนา “Opening green windows: Technological opportunities for a low-carbon world in Asia and the Pacific”

calendar 18 พฤษภาคม 2566

time 12:30 - 13:30 น.

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
Top