ประชุม/สัมมนา

กิจกรรมการประกวด “ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023”

 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023 หัวข้อ “การค้าในโลกยุคหลัง covid-19 ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท

 

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเฟ้นหานักสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว ทันสมัย และเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ

1.2 เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับภารกิจของ ITD ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปได้รับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงได้รวดเร็ว

1.3 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ITD ในฐานะหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการอบรมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กำหนดการกิจกรรมการประกวด

กำหนดการ รายละเอียด
13 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครและส่งผลงานในรอบคัดเลือก
22 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลรอบคัดเลือก
1 มีนาคม 2566 เข้ารับการอบรม Onsite กับ ITD
2 มีนาคม – 13 มีนาคม 2566 ส่งผลงานรอบรองชนะเลิศ
21 มีนาคม 2566 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
29 มีนาคม 2566 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล

หมายเหตุ:กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

3. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

3.1 นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี (พิจารณาอายุ ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร)

3.2 เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดข้อมูล องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย

 

4. รายละเอียดการสมัครและการส่งผลงานเข้าประกวด

รอบที่ 1  รอบคัดเลือก (คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 20 คน)

หลักฐานการสมัคร (ให้นำส่งหลักฐานการสมัครรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น)

(1) ใบสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.itd.or.th

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) หนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิในผลงานส่งเข้าประกวด

(4) หนังสือให้ความยินยอม (กรณีผู้เข้าประกวดเป็นผู้เยาว์)

รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือก คลิปวิดีโอ 2 คลิป ดังนี้

(1) คลิปแนะนำตัวผู้สมัคร เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว ไม่เกิน 2 นาที ผู้สมัครต้องแนะนำประวัติส่วนตัว อาทิ ชื่อ-สกุล อายุ การศึกษา การทำงาน โดยต้องถ่ายให้เห็นผู้สมัครแบบเต็มตัวและเห็นใบหน้าชัดเจน

(2) คลิปวิดีโอผลงาน ภาษาไทย ในหัวข้อ “การค้าในโลกยุคหลัง Covid-19 ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจ” ความยาว ไม่เกิน 3 นาที ความละเอียด Full HD (1,920×1,080 pixels) โดยในคลิปต้องมีคำโปรยแนะนำคลิป (Title intro) คำกล่าวสรุปปิดท้ายคลิป (End credit)  สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด โดยไม่จำกัดเนื้อหาและเทคนิคการผลิต (อาทิ Film Production, 2D&3D Animation, Motion Graphic เป็นต้น)

กำนดการและวิธีการส่งหลักฐานและผลงาน

ส่งหลักฐานการสมัครและผลงานเข้าร่วมการประกวดรอบคัดเลือก ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) itdnext@itd.or.th รายละเอียดดังนี้

  • หลักฐานการสมัครจัดส่งรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG
  • คลิปวิดีโอส่งในรูปแบบลิงก์ YouTube แบบ Unlisted และอัปโหลดไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4 ลง Cloud Storage เช่น Google Drive เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องเปิดให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

รอบที่ 2  รอบรองชนะเลิศ

เข้ารับการอบรม เข้าร่วมอบรมในรูปแบบ Onsite เป็นเวลา 1 วัน ประกอบด้วย

ภาคเช้า    อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ITD และความรู้เกี่ยวกับการในยุคค้าดิจิทัล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประกวดในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ

ภาคบ่าย    อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเล่าเรื่อง และเทคนิคในการนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัลให้น่าสนใจไม่ตกเทรนด์

รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวดรอบรองชนะเลิศ  คลิปวิดีโอ 1 คลิป ดังนี้

(1) ผู้เข้าประกวดต้องใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรม พร้อมทั้งเลือกบทความวิชาการ (ตามที่ ITD กำหนด) จำนวน 1 บทความ นำมาตีความและผลิตเป็นผลงานคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ITD กับการค้าระหว่างประเทศในโลกยุคหลัง covid-19 ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจ”

(2) วิดีโอผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคำโปรยแนะนำ (Title intro) คำกล่าวสรุปปิดท้าย
(End credit)

(3) ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

(4) วิดีโอผลงาน มีความยาว 1-3 นาที และต้องมีความละเอียดไฟล์แบบ Full HD (1,920×1,080 pixels) ทั้งนี้ ไม่จำกัดเนื้อหาและเทคนิคการผลิต อาทิ Film Production, 2D&3D Animation, Motion Graphic

กำหนดการและวิธีการส่งผลงาน

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรอบรองชนะเลิศ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 13 มีนาคม 2566 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) itdnext@itd.or.th โดยจัดส่งในรูปแบบลิงก์ YouTube แบบ Unlisted และอัปโหลดไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4 ลง Cloud Storage เช่น Google Drive เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องเปิดให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2566

หมายเหตุ:

1. ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมการอบรม เป็นเวลา 1 วันเต็ม จึงจะมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
2. ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 20 คน ต้องเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลและพิธีมอบรางวัลตามกำหนดการที่กำหนด และหากไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมงานได้ กรณีไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สามารถเข้าร่วมงานผ่านช่องทาง Online ที่สถาบันจัดไว้ให้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้จะต้องแจ้งเหตุผลที่ให้สถาบันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

รอบที่ 3   รอบชิงชนะเลิศ

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องขึ้นนำเสนอ (Present) ผลงานวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ
รองชนะเลิศ (รอบที่ 2) ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน เป็นเวลาไม่เกิน 5 นาที (หมายเหตุ: สถานที่จัดการแข่งขัน ITD จะกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ ITD  (https://www.itd.or.th/ และ https://www.facebook.com/itd.th )

5. หลักเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของ ITD และผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก)
พิจารณาผลงานส่งเข้าประกวดและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน
(1)  การเรียบเรียงเรื่องราว การถ่ายทอดที่เป็นประโยชน์ และเข้าใจได้ง่าย 30
(2)  บุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก 30
(3)  ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการนําเสนอ ที่ช่วยให้เกิดความประทับใจและจดจํา 20
(4)  ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด และความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา 10
(5) คุณภาพการผลิต ภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงาม และความน่าสนใจ 10
รวม 100

 

6. รางวัล (ไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%)

6.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
(1) เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
(2) ประกาศนียบัตร
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
(1) เงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
(2) ประกาศนียบัตร
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
(1) เงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
(2) ประกาศนียบัตร
6.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
(1) เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
(2) ประกาศนียบัตร
6.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 จำนวน 1 รางวัล
(1) เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
(2) ประกาศนียบัตร
6.6 สิทธิพิเศษอื่น ๆ
ผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ร่วมงานกับ ITD พร้อมรับค่าตอบแทนมูลค่ารวม 50,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็น 5 งวด งวดละ 10,000 บาท) โดยต้องร่วมเป็นตัวแทนของ ITD ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของ ITD ผ่านช่องทางสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านการเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ Influencer ปฏิบัติงานอื่นๆ เงื่อนไขตามที่ ITD กำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ชนะเลิศมีเหตุให้ไม่สามารถร่วมงานกับ ITD ได้ ITD ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในอันดับอื่นๆ ต่อไป

7. ช่องทางการประกาศผลและติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.itd.or.th/ และ https://www.facebook.com/itd.th

8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนิโลบล ปางลิลาศ E-mail: itdnext@itd.or.th
โทรศัพท์: 02-216-1894 ต่อ 137 หรือ 065-056-2954

 

กิจกรรมการประกวด “ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023”

calendar 5 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566

time 08:00 - 17:00 น.

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
Top