ประชุม/สัมมนา

การจัดประชุมเสวนาวิชาการเชิงปฏิบัติ Policy Dialogue Technology & Innovation Policy in the GVC Age Regional Workshop (High Level) ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนากฎระเบียบการค้าโลกใหม่ เพื่อการพัฒนาการค้าเศรษฐกิจในยุคสังคมดิจิทัล (New Age International Treaties and Agreements)

ตามรายงานขององค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) ในปี 2018 ได้กล่าวถึงบทบาทและอิทธิพลสำคัญ ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตการค้า และการให้บริการ โดยคาดว่าจะมีผลกระทบทางตรงในหลายๆ ด้าน เช่น การนำเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของอัตราการค้าโลกไปถึง 34% ภายในปี 2030 และช่วยลดต้นทุนการผลิตและยกระดับการผลิตผลให้มากขึ้นด้วย

ส่วนในภาคการบริการคาดว่าจะสามารถเติบโตยิ่งมากขึ้นถึง 25% ในปี 2030 ดังนั้น ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีย่อมจะสร้างมูลค่าเพิ่มในหลายๆ มิติ เช่น สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาได้มีการพยากรณ์ ว่าจะสามารถเติบโตในอัตราถึง 57% ภายในปี 2030 จากเดิมอยู่ที่อัตรา 46% ในปี 2015 เพิ่มเติมจากนี้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางยังสามารถได้ประโยชน์มากขึ้นถ้าสามารถปรับตัวเองเข้ากับรูปแบบธุรกิจที่ใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีไวขึ้นจะยิ่งดี

ในบทสรุปสุดท้ายของรายงานได้กล่าวถึงโอกาสและภัยที่จะเกิดจากเทคโนโลยีพวกนี้ ซึ่งประเทศไหนก็ไม่สามารถควบคุมได้ (non-rival) หรือระงับผลกระทบ (pervasive) ดังกล่าว เช่น การเกิดอัตราการว่างงานในบางกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างถาวร หรือการเกิดตลาดที่มีคู่แข่งน้อยราย (Oligopolistic) ที่มีอิทธิพลสูงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดและการผูกขาดในระยะยาว ซึ่งปรากฎการณ์นี้สามารถสังเกตได้มากขึ้นจากผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นลักษณะดิจิทัล แพลทฟอร์ม (digital platform) และภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นลักษณะ GVC เป็นต้น

ดังนั้น สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เล่งเห็นความสำคัญและประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของประเทศกำลังพัฒนาในเวทีการค้าและการลงทุนในอนาคต จึงได้กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติระดับนโยบาย เพื่อมาเผยแพร่ประเด็นที่เกี่ยวโยงกับการพัฒนายุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ในระยะปานกลางและยาว และการเตรียมรับมือกับรูปแบบใหม่ๆ ในการแข่งขันและการค้าในอนาคต อาทิ Technology Sovereignty

 

วัตถุประสงค์

  1.  เผยแพร่และศึกษาประเด็นของการนำดิจิทัล เทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรม GVC และภาคการค้า
  2.  ประมวลผลกระทบต่างๆ ในภาพ Macro และ Micro ต่อขีดความสามารถในอนาคตของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการค้าระหว่างประเทศ
  3.  เสนอมาตรการเพื่อรับมือกับผลกระทบต่างๆ ทั้งบวกและลบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบาย และกรอบการค้าและแข่งขันยุค 4.0 และแนวทางของ Technology Neutrality และ Open Innovation

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน จากบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ และในประเทศ

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

 

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
นางสาววรรัตน์ ทิพย์จินดาชัยกุล
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์ 0 2216 1894 ต่อ 101

การจัดประชุมเสวนาวิชาการเชิงปฏิบัติ Policy Dialogue Technology & Innovation Policy in the GVC Age Regional Workshop (High Level) ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนากฎระเบียบการค้าโลกใหม่ เพื่อการพัฒนาการค้าเศรษฐกิจในยุคสังคมดิจิทัล (New Age International Treaties and Agreements)

calendar 10 - 12 มิถุนายน 2562

time 08:00 - 17:00 น.

loation โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 433

calendar 10 - - 12 มิถุนายน 2562

time 08:00 - 17:00 น.

loation โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

0 2215 1894

https://www.itd.or.th

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Top