ประชุม/สัมมนา

งานสัมมนาเรื่อง “ส่อง 6 มุมมองด้านการค้าและการพัฒนาในทศวรรษหน้า”

ศูนย์วิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา มีเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มพร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นด้านการค้าและการพัฒนา อาทิ ประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาตามแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบัน ทั้งภายในประเทศและประเทศในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่สาธารณะรับทราบ และผลักดันข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์รายงานวิชาการ เรื่อง “Preferable Futures of Regional Trade 2030: Thailand Perspective”)

กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

วันที่จัดกิจกรรม 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม Online ผ่าน Application Webex , ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ Website ของสถาบัน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นางสาวกันตา ล้ำเลิศ
โทรศัพท์ 089 7492499

นางสาวอรณัฐ บุปผเวส
โทรศัพท์  085 6868880

โครงการศูนย์วิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา

งานสัมมนาเรื่อง “ส่อง 6 มุมมองด้านการค้าและการพัฒนาในทศวรรษหน้า”

calendar 19 พฤศจิกายน 2564

time 13:30 - 16:30 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
Top