อบรม

ESCAP-ARTNET-ITD TRADE FACILITATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT WORKSHOP 2019

หลักการและเหตุผล

การอำนวยความสะดวกทางการค้าได้รับการนิยามว่าเป็น “ท่อประปาของระบบการค้าระหว่างประเทศ” เพราะได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกฎระเบียบทางการค้า โดยเฉพาะในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) ที่ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการนำสินค้าผ่านแดน การจัดเตรียมการของศุลกากร และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการค้า การปล่อยสินค้าผ่านแดนและพิธีทางศุลกากร เป็นสำคัญในการอำนวยความสะดวกทางการค้า

ตามรายงานการสำรวจของ ESCAP ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้มีการชี้แนะให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสำหรับผู้ประกอบการค้าผู้หญิงเป็นพิเศษ (Trade Facilitations for Women) ซึ่งจากผลรายงานได้เสนอต่อมาว่าภูมิภาคนี้ยังไม่มีแนวทางการพัฒนานโยบายสำหรับผู้หญิงเฉพาะ ไม่เหมือนที่ทวีปแอฟริการหรือทวีปอเมริกาใต้ เป็นต้น ดังนั้นโครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค้ารายย่อยตามเขตชายแดนที่ดำเนินการโดยผู้หญิงจะเป็นโครงการการพัฒนานโยบายภาครัฐและการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องให้ความสะดวกด้านการค้าเฉพาะทางของรายผู้ประกอบการหญิง เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า คือ การบริการทางด้านโลจิสติกส์ และขนส่ง (ทางทะเล ทางถนน ทางราง) โดยบริการที่ระบุนี้หมายถึง

 1. บริการยกขนส่งสินค้าท่าขนส่งทางทะเล (Maritime cargo handling services)
 2. บริการโกดังและคลังสินค้า (Storage and warehousing services)
 3. บริการตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า (Freight transport agency services)
 4. บริการเสริมอื่นๆ (Other auxiliary services)
 5. บริการจัดส่งพัสดุ (Courier services)
 6. บริการด้านบรรจุภัทฑ์ (Packaging services)
 7. บริการรับจัดการพิธีการศุลการ (Customs clearance services)
 8. บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ไม่รวมขนส่งภายในประเทศ (International maritime freight transportation excluding cabotage)
 9. การปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งทางอากาศของอาเซียน (Air freight services)
 10. บริการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ (International rail freight transport services)
 11. บริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ (International road freight transport services)

 

การอำนวยความสะดวกทางการค้านั้น มีการเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนพัฒนาและเร่งดำเนินการสร้างแผนงานอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยเริ่มจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีระยะเวลาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการสร้างความมั่นคง โปร่งใส และมีความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

จากข้อมูลดัชนีชี้วัดกระบวนการนำสินค้าผ่านชายแดนของธนาคารโลก (World Bank’s Ease of Trading Across Borders Index) จากทั่วโลก ในปี 2560 พบว่าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 2 ในขณะที่ประเทศ สปป.ลาว อยู่ในอันดับที่ 141 จาก 198 ประเทศทั่วโลก โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้ามาสิงคโปร์ใช้เพียง 3 อย่าง ในขณะที่ สปป.ลาวต้องใช้เอกสารมากกว่า 10 อย่าง (ประเทศไทยใช้ 5 อย่าง) ระยะเวลาที่ใช้ในการนำเข้า – ส่งออกสินค้าของสิงคโปร์ใช้เวลาประมาณ 6 วัน ส่วนสปป.ลาวใช้เวลาประมาณ 23 วัน และระยะเวลาในการนำเข้าสินค้าของสิงคโปร์ใช้เวลา 4 วัน ส่วน สปป.ลาวและอินโดนีเซียใช้ระยะเวลาประมาณ 26 วัน ในส่วนของกลุ่มอื่นในภูมิภาคเอเชียอย่างประเทศเนปาลอยู่ในลำดับที่ 105 โดยใช้เวลาการดำเนินเรื่องเอกสารประมาณ 7 วัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้เห็นความแตกต่างทางประสิทธิภาพของกระบวนการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายในภูมิภาคอย่างเด่นชัด ซึ่งจากข้อมูลเดียวกันนี้ ประเทศในกลุ่ม CLMV รวมถึงประเทศไทย มีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำเสนอแนวทางหลักปฏิบัติและมาตรการตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกทางการค้าใน 4 มิติ อาทิ การค้าชายแดนของผู้ประกอบการหญิง (cross-border trade for women in CLMVT and beyond), paperless trade, การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ และการค้าของประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (landlocked countries) จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อทบทวน อุปสรรค ปัญหาและความเข้าใจ ถึงข้อตกลงการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบ WTO ร่วมกันในระดับภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาบุคลกรด้านขนส่งและโลจิสติกส์ในกลุ่ม CLMVT and Beyond ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีเป้าหมายในการผลักดันธุรกิจร่วมกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับปฏิบัติการจากกลุ่มประเทศ CLMVT และกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (landlocked countries) และประเทศอื่นในภูมิภาคที่เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานในขั้นตอนและกระบวนการการอำนวยความสะดวกทางการค้า

<h4เอกสารประกอบ

 

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน 

วันที่ 23-26 กันยายน 2562 ณ Meeting room A, 1st floor, United Nations Conference Centre, Bangkok, Thailand

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
นายเก่งกาจ โชติธนญาณาธร
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อกาค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์ : 0 2216 1894 – 7 ต่อ 101 และ 104

ESCAP-ARTNET-ITD TRADE FACILITATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT WORKSHOP 2019

calendar 23 - 26 กันยายน 2562

time 08:00 - 17:00 น.

loation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การหมาชน) : สคพ. -ITD

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
Top